Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pływalni Miejskiej w Bielsku Podlaskim

Pływalnia Miejska Wodnik w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Miejskiej w Bielsku Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty tekstowo-graficzne opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK PŁYWALNI MIEJSKIEJ WODNIK W BIELSKU PODLASKIM UL. KAZIMIERZOWSKA 3B.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i parkingu:
 • Do wejścia głównego do budynku jest winda dla osób na wózkach.
 • Na parkingu przed wejściem głównym znajdują się dwa stanowiska dostosowane do osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane.
 • Schody zewnętrzne posiadają balustrady i poręcze.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
 • Budynek wyposażony jest w  windę – dla osób na wózkach do przemieszczania się na  pierwsze piętro.
 1. Opis dostosowań:
 • Oddzielne wejście na halę basenową dla osób poruszających się na wózkach wyposażone  w szafki basenowe, węzeł sanitarny z prysznicem dostosowany dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie przebieralni.
 • Dodatkowo pływalnia wyposażona jest windę/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej sportowej.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze oraz pierwszym piętrze.
 • Na widowni znajdują się dwa dodatkowe miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • W obiekcie brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
 • Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 • Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wysokość lady w kasie i szatni głównej nie  jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach wynosi około 110cm.
Opublikuj na Facebooku
Share on Facebook
Facebook
FACEBOOK
Skip to content