CENNIK

Cennik obowiązuje od dnia 10-06-2024r.

I. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej “Wodnik”

1. W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Tabela 1.


L.P. Godziny
do 16:00 po 16:00
1. Normalny
zł/1 godzina
17,00 zł
(za każdą następną minutę 0,28 zł)
20,00 zł
(za każdą następną minutę 0,33 zł)
2. Ulgowy*
zł/1 godzina
13,00 zł
(za każdą następną minutę 0,22 zł)
16,00 zł
(za każdą następną minutę 0,27 zł)
3. Rodzinny
(wejście gotówkowe) zł/120 minut
max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)
100,00 zł
(za każdą następną minutę 0,83 zł)
110,00 zł
(za każdą następną minutę 0,92 zł)
4. Trafny wybór
(wejścia gotówkowe) bez limitu czasu
Normalny
28,00 zł 35,00 zł
5. Trafny wybór
(wejścia gotówkowe) bez limitu czasu
Ulgowy
23,00 zł 28,00 zł
6. Senior**
(z czasem do 90 minut)
16,00 zł
(za każdą następną minutę 0,18 zł)

*uprawnia do zakupu przez osoby posiadające I grupę niepełnosprawności po okazaniu orzeczenia i dowodu tożsamości.
**ważny z legitymacją emeryta/rencisty lub z odcinkiem emerytury lub renty i dowodem tożsamości.

2. W soboty – niedziele – święta:                                                                                                                                 
Tabela 2.


L.P. Godziny do 12:00 po 12:00
1. Normalny
zł/1 godzina
18,00 zł
(za każdą następną minutę 0,30 zł)
21,00 zł
(za każdą następną minutę 0,35 zł)
2. Ulgowy*
zł/1 godzina
14,00 zł
(za każdą następną minutę 0,23 zł)
17,00 zł
(za każdą następną minutę 0,28 zł)
3. Rodzinny
(wejście gotówkowe) zł/120 minut
max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)
110,00 zł
(za każdą następną minutę 0,92 zł)
120,00 zł
(za każdą następną minutę 1,00 zł)
4. Trafny wybór
(wejścia gotówkowe) bez limitu czasu
Normalny
31,00 zł 37,00 zł
5. Trafny wybór
(wejścia gotówkowe) bez limitu czasu
Ulgowy
25,00 zł 30,00 zł
6. Senior**
(z czasem do 90 minut)
18,00 zł
(za każdą następną minutę 0,20 zł)

*uprawnia do zakupu przez osoby posiadające I grupę niepełnosprawności po okazaniu orzeczenia i dowodu tożsamości.
**ważny z legitymacją emeryta/rencisty lub z odcinkiem emerytury lub renty i dowodem tożsamości.

3. Sauna, zjeżdżalnia i wanna z hydromasażem w cenie biletu na basen.

4. Ceny usług sportowo-rekreacyjnych w ramach umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

   1)Karta Dużej Rodziny

Rodzinom wielodzietnym ( w tym rodzinom zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (OKDR) przysługuje zniżka 20 % na bilety ulgowe, normalne, oraz bilet rodzinny wymienione w tabeli 3 po okazaniu w/w karty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Ceny biletów po uwzględnieniu 20% zniżki.

Tabela 3.

W dni powszednie od poniedziałku do piątku
LP Godziny do 16:00 po 16:00
1. Normalny
zł/1 godzina
13,60 zł
(za każdą następną minutę 0,23 zł)
16,00 zł
(za każdą następną minutę 0,27 zł)
2. Ulgowy
zł/1 godzina
10,40 zł
(za każdą następną minutę 0,17 zł)
12,80 zł
(za każdą następną minutę 0,21 zł)
3. Rodzinny
(wejście gotówkowe)
zł/120 minut
max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)
80,00 zł
(za każdą następną minutę 0,67 zł)
88,00 zł
(za każdą następną minutę 0,73 zł)
W soboty – niedziele – święta
LP. Godziny do 12:00 po 12:00
4. Normalny
zł/1 godzina
14,40 zł
(za każde  następną minutę 0,24 zł)
16,80 zł
(za każdą następną minutę 0,28 zł)
5. Ulgowy
zł/1 godzina
11,20 zł
(za każdą następną minutę 0,19 zł)
13,60 zł
(za każdą następną minutę 0,23 zł)
6. Rodzinny
(wejście gotówkowe)
zł/120 minut
max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)
88,00
(za każdą następną minutę 0,73 zł)
96,00
(za każdą następną minutę 0,80 zł)


2) Karty MultiSport

3) Karty FitProfit

4) Karty Medicover Sport

5) Karty PZU Sport

6) Dopłaty za przekroczony czas klientów korzystających z karty MultiSport, FitProfit i Medicover Sport i PZU Sport.

Tabela 4.

Lp. Nazwa Dni Powszednie Soboty, niedziele i święta
    Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
1. Basen 0,33 zł/ za każdą następną minutę 0,27 zł/ za każdą następną minutę 0,35 zł/ za każdą następną minutę 0,28 zł/ za każdą następną minutę
2. Senior 0,18 zł/ za każdą następną minutę 0,20 zł/ za każdą następną minutę
3. Sauna Dopłata 0,40 zł/ za każdą następną minutę

 

II. Karnety:

Tabela 5.

L.P. Cena Rodzaj karnetu Termin ważności Rabat
1. 60,00 zł Karnet miesięczny Do wykorzystania w ciągu 30 dni 15 %
2. 110,00 zł
Karnet dwumiesięczny Do wykorzystania w ciągu 60 dni 15 %
3. 150,00 zł Karnet trzymiesięczny Do wykorzystania w ciągu 90 dni 15 %
4. 240,00 zł Imienny karnet stałego klienta ważny po okazaniu dokumentu tożsamości Ważny 30 dni bez ograniczeń
wejść i czasu pobytu na basenie

1. Kaucja za karnet 16,00zł – będzie bezzwrotna po upływie 1 roku od chwili wygaśnięcia aktywności karnetu. Po upływie okresów określonych w kolumnie “Termin ważności” konta są zablokowane na maksimum 2 lata, a następnie zerowane. Odblokowanie konta może nastąpić po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w kolumnie “Cena” w okresie do 2 lat od chwili zablokowania.

2. Za karnety uszkodzone, kaucja nie jest zwracana.

3. Na uzasadniona prośbę klienta, dyrektor pływalni może odblokować konto i przedłużyć termin wykorzystania karnetu.

III. Wejścia grupowe:

1. Grupy zorganizowane za pośrednictwem przedszkoli, szkół, instytucji oraz organizacji pozarządowych:

1) 13,00 zł za 45 min korzystania z basenów,

2) 18,00 zł za 90 min korzystania z basenów,

2. Dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych w ramach prowadzonych treningów grup zorganizowanych ma zastosowanie stawka określona w tabeli 1, kolumna 3 wiersz 3 oraz w tabeli 2, kolumna 3 wiersz 3 cennika bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem pływalni i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy klubem a pływalnią.

3. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych nie mniej niż 5 osób.

4. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek opiekuna, dyrektor może wyrazić zgodę na zmniejszenie ilości osób, które zostaną uznane za grupę. Ilość ta nie może być mniejsza niż 8 osób.

IV. Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).

2. Wejścia bez opłat przysługują:

1) dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

2) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem pływalni,

3) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej,

4) instruktorom prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane przez organizacje pozarządowe w grupach liczących nie mniej niż 5 osób od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych. Zajęcia powinny być wcześniej uzgodnione z dyrektorem pływalni,

5) opiekunom dzieci do lat 7 korzystających z indywidualnej nauki pływania, przebywającym na hali basenowej wyłącznie w miejscu oznakowanym jako tzw. „strefa sucha”.

V. Opłaty za indywidualną naukę pływania:

1. 60,00 zł za 1 lekcję dla 1 osoby plus bilet wstępu wg. cennika.

2. 70,00 zł za 1 lekcję dla 2 osób (2×35,00) plus  bilety wstępu dla każdej osoby wg. cennika.

3. 90,00 zł za 1 lekcję dla 3 osób (3×30,00) plus  bilety wstępu dla każdej osoby wg. cennika.

4. 28,00 zł za bilet trenerski za 45 min+10 min czasu technicznego (za każdą następną minutę 0,62 zł) przebywania w strefie płatnej i upoważniający do prowadzenia indywidualnej nauki pływania przez osoby posiadające uprawnienia instruktora i prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie rekreacji ruchowej plus bilet wstępu wg. cennika dla każdej osoby korzystającej z nauki pływania. Zakup biletu i prowadzenie nauki pływania jest możliwe po zawarciu stosownej umowy pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a pływalnią.

5. Lekcja nauki pływania lub doskonalenia pływania wynosi 45 minut.

VI. Opłaty za grupową naukę pływania i doskonalenie pływania:

1. Za 20 lekcji nauki pływania lub doskonalenia pływania w grupach liczących od 10 do 15 osób:

1)  420,00 zł za osobę dzieci i młodzież do godziny 16:00 za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Na uzasadnioną prośbę, dyrektor pływalni może wyrazić zgodę na 10 godzinną naukę/doskonalenie pływania w cenie 210,00 zł,

2) 180,00 zł za osobę plus opłata za bilet za każde wejście wg. cennika, dzieci, młodzież i dorośli w po godzinie 16:00.

2. 140,00 zł za  osobę plus opłata za bilet za każde wejście wg. cennika. Za 10 lekcji nauki pływania i doskonalenia pływania w grupach liczących 7-9 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

3. Lekcja nauki pływania lub doskonalenia pływania wynosi 45 minut.

4. 140,00 zł za 10 lekcji nauki pływania dla niemowląt i dzieci do 48 miesiąca życia w grupach liczących 6-8 osób o nazwie „Delfinki”. Dzieci biorące udział w zajęciach są zwolnione z opłaty za wejście, opłata obejmuje wejście jednego rodzica/opiekuna dziecka według cennika pływalni. W ramach wejścia przewidziano 30 min. ćwiczeń i 40 min. na przebranie i suszenie. Po upływie 70 min będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.

VII. Opłata za korzystanie z sauny:

1. Sauna sucha, mokra i infrared z koloroterapią (w godzinach 17:00-21:00 od października do kwietnia oraz w godzinach 18:00-21:00 od maja do września):

1)  12,00 wejście indywidualne za 30 minut (dopłata 0,40 zł za każdą następną minutę),

2) 120,00 zł indywidualna rezerwacja całej sauny w godz. 9:00 – 17:00, za 40 minut (max 10 osób). Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godziny przed rozpoczęciem korzystania,

VIII. Opłaty za aqua aerobik:

1.W grupach od 10-15 osób:

1) 10,00 zł od osoby x ilość planowanych zajęć w danym miesiącu w formie przedpłaty plus opłata za bilet za każde wejście wg. cennika.

2) 13,00 zł od osoby plus opłata za bilet przy wejściu indywidualnym (usługa jest możliwa, jeżeli ilość ćwiczących nie będzie większa niż 15 osób),

3) Zajęcia trwają 45 minut.

IX.Opłaty za rezerwację:

1. Hali basenowej – 1000,00 zł/ godz. (max dla 80 osób jednorazowo). Podmioty organizujące imprezy sportowe oraz rekreacyjne mogą otrzymać bonifikatę do 50%. Bonifikaty udziela Burmistrz Miasta na umotywowany wniosek podmiotu pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Pływalni.

2. Toru pływackiego basenu sportowego od poniedziałku do soboty – 200,00 zł za 1 godzinę (max 9 osób);

X. Inne opłaty:

1. Za zagubienie lub uszkodzenie paska od szafki – 50,00 zł.

2. Zagubienie numerka z szatni – 30,00 zł.

XI. Wynajem powierzchni reklamowych:

Tabela.6

L.P. Rodzaj / miejsce umieszczenia Format 1 – miesiąc 2 – miesiące Kwartał 6 – miesięcy 1 – rok Uwagi
1. Ulotki do 300 sztuk
(w wyznaczonym miejscu)
40.00 zł 60.00 zł 80.00 zł  –
2. Plakat za 1 sztukę
(przedsionek)
A4

 

50.00 zł 80.00 zł 100.00 zł
3. Plakat za 1 sztukę
(przedsionek)
A3
60.00 zł
90.00 zł
120.00 zł
4. Plakat za 1 sztukę
(przedsionek)
A2
70.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
5. Baner za 1 sztukę
hol pływalni lub hala basenowa
 do 1m2

120.00 zł 210.00 zł 280.00 zł

400.00 zł

700.00 zł Za każdy rozpoczęty dodatkowy m2 opłata wzrasta o 80.00 zł
6. Baner za 1 sztukę
hol pływalni lub hala basenowa
 do 2m2 150.00 zł 260.00 zł 350.00 zł 480.00 zł  800.00 zł  Za każdy rozpoczęty dodatkowy m2 opłata wzrasta o 80.00 zł
7. Stand 1 sztuka
(hol pływalni lub hala basenowa)
 do 2m2  100.00 zł 170.00 zł
210.00 zł
360.00 zł
 650.00 zł
 
8. Inne formy reklamy – cena negocjowana indywidualnie

 

Skip to content