CENNIK

Cennik obowiązuje od dnia 01-06-2022r.

I. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej „Wodnik”:

1. W dni powszednie od poniedziałku do piątku  

Tabela 1.


L.P.
Godziny
1. 2. 3.
6:15 – 8:00 6:15 – 12:00 12:00 – 21:45
1. Normalny
zł/1 godz.
7.00 zł za 30 minut
(za każdą następną minutę 0.23 zł)
12.00 zł
(za każdą następną minutę 0.20 zł)
15.00 zł
(za każdą następną minutę 0.25 zł)
2. Ulgowy*
zł/1 godz.
9.00 zł
(za każdą następną minutę 0.15 zł)
12.00 zł
(za każdą następną minutę 0.20 zł)
3. Rodzinny
zł/120 min.
max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)
60.00 zł
(za każdą następną minutę 0.50 zł)
 75.00 zł
(za każdą następną minutę 0.63 zł)
4. Aktywna trójka
(wejście gotówkowe)
max dla 3 osób
z czasem korzystania
do 90 minut
Normalny 45.00 zł
(za każdą następną minutę 0.75 zł)
55.00 zł
(za każdą następną minutę 0.92 zł)
Ulgowy 35.00 zł
(za każdą następną minutę 0.58 zł)
45.00 zł
(za każdą następną minutę 0.75 zł)
5. Trafny wybór
(wejścia gotówkowe)
bez limitu czasu
Normalny 22.00 zł 28.00 zł
Ulgowy 18.00 zł 23.00 zł
6. Senior**
(z czasem do 120 min.)
13.00 zł
(za każdą następną minutę
0.22 zł)
7. Aktywny Senior**
(max 5 osób z czasem do 120 min)
50.00 zł
(za każdą następną minutę
0.83 zł)

*uprawnia do zakupu osoby posiadające I grupę niepełnosprawności po okazaniu orzeczenia i dowodu tożsamości.
**ważny z legitymacją emeryta/rencisty lub z odcinkiem emerytury lub renty i dowodem tożsamości.

2. W soboty – niedziele – święta                                                                                                                                  
Tabela 2.


L.P.
Godziny
1. 2.
6:15 – 12:00 12:00 – 21:45
1. Normalny
zł/1 godz.
13.00 zł
(za każdą następną minutę 0.22 zł)
17.00 zł
(za każdą następną minutę 0.28 zł)
2. Ulgowy*
zł/1 godz.
10.00 zł
(za każdą następną minutę 0.17 zł)
14.00 zł
(za każdą następną minutę 0.23 zł)
3. Rodzinny
zł/120 min.
max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)
65.00 zł
(za każdą następną minutę 0.54 zł)
80.00 zł
(za każdą następną minutę 0.67 zł)
4. Aktywna trójka
(wejście gotówkowe)
max dla 3 osób
z czasem korzystania
do 90 minut
Normalny 50.00 zł
(za każdą następną minutę 0.83 zł)
60.00 zł
(za każdą następną minutę 1.00 zł)
Ulgowy 40.00 zł
(za każdą następną minutę 0.67 zł)
50.00 zł
(za każdą następną minutę 0.83 zł)
5. Trafny wybór
(wejścia gotówkowe)
bez limitu czasu
Normalny 25.00 zł 30.00 zł
Ulgowy 20.00 zł 25.00 zł
6. Senior**
(z czasem do 120 min.)
15.00 zł
(za każdą następną minutę 0.25 zł)
7. Aktywny Senior**
(max 5 osób z czasem do 120 min)
60.00 zł
(za każdą następną minutę 1.00 zł)

*uprawnia do zakupu osoby posiadające I grupę niepełnosprawności po okazaniu orzeczenia i dowodu tożsamości.
**ważny z legitymacją emeryta/rencisty lub z odcinkiem emerytury lub renty i dowodem tożsamości.

3. Korzystanie z sauny, zjeżdżalni i wanny z hydromasażem w cenie biletu.

4. Usługi sportowo-rekreacyjne w ramach umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

   1)Karta Dużej Rodziny

Rodzinom wielodzietnym ( w tym zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (OKDR) przysługuje zniżka 30 % na bilety ulgowe, normalne, oraz bilet rodzinny wymienione w tabeli 3 po okazaniu w/w karty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Ceny biletów po uwzględnieniu 30% zniżki.

Tabela 3.

W dni powszednie od poniedziałku do piątku
LP Godziny 1. 2. 3.
6:15-8:00 6:15-12:00 12:00-21:45
1. Normalny zł/1 godz.

4.90 zł za 30 minut

(za każdą następną minutę 0.16 zł)

8.40 zł

(za każdą następną minutę 0.14 zł)

10.50 zł

(za każdą następną minutę 0.18 zł)

2. Ulgowy zł/1 godz. 6.30 zł

(za każdą następną minutę 0.11 zł)

8.40 zł

(za każdą następną minutę 0.14 zł)

3. Rodzinny

(wejście gotówkowe)zł/2,5 godz. max dla 5 osób (2 normalne + 3 Ulgowe)

42.00 zł

(za każdą następną minutę 0.70 zł)

52.50 zł

(za każdą następną minutę 0.88 zł)

W soboty – niedziele – święta
LP. Godziny 1. 2.
6:15-12:00 12:00-21:45
4. Normalny zł/1 godz. 9.10 zł

(za każdą następną minutę 0.15 zł)

11.90 zł

(za każde  następną minutę 0.20 zł)

5. Ulgowy zł/1 godz. 7.00 zł

(za każdą następną minutę 0.12 zł)

9.80 zł

(za każdą następną minutę 0.16 zł)

6.

Rodzinny

(wejścia gotówkowe) zł/2.5 godz. max dla 5 osób (2 normalne + 3 ulgowe)

45.50 zł

(za każdą następną minutę 0.76 zł)

56.00

(za każdą następną minutę 0.93 zł)

 

   2) Karty MultiSport

a) MultiSport Plus (sauna lub basen),

b) MultiSport Kids (basen),

c) MultiSport Senior (basen do godziny 12:00),

   3) Karty FitProfit

a) FitProfit (sauna lub basen),

b) FitProfit Dziecko (basen),

c) FitProfit (basen),

  4) Dopłaty za przekroczony czas klientów korzystających z karty MultiSport i FitProfit.

Tabela 4.

Lp. Nazwa Dni Powszednie Soboty, niedziele i święta
Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
1. Basen 0,25 zł/ za każdą następną minutę 0,20 zł/ za każdą następną minutę 0,28 zł/ za każdą następną minutę 0,23 zł/ za każdą następną minutę
2. Senior 0,22 zł/ za każdą następną minutę 0,25 zł/ za każdą następną minutę
3. Sauna Dopłata 0,35 zł/ za każdą następną minutę

 

II. Karnety:

1.

Tabela 5.

L.P. 1. 2. 3. 4.
Cena Rodzaj karnetu Termin ważności Rabat
1. 50,00 zł Karnet miesięczny Do wykorzystania w ciągu 30 dni 15 %
2. 90,00 zł
Karnet dwumiesięczny Do wykorzystania w ciągu 60 dni 15 %
3. 130,00 zł Karnet trzymiesięczny Do wykorzystania w ciągu 90 dni 15 %
4. 250,00 zł Karnet półroczny Do wykorzystania w ciągu 180 dni 15 %
5. 350,00 zł Karnet dziewięciomiesięczny Do wykorzystania w ciągu 270 dni 15 %
6. 200,00 zł Imienny karnet stałego klienta ważny po okazaniu dokumentu tożsamości Ważny 30 dni bez ograniczeń wejść i czasu
pobytu na basenie
7. 520,00 zł Imienny karnet stałego klienta ważny po okazaniu dokumentu tożsamości Ważny 90 dni bez ograniczeń wejść i czasu
pobytu na basenie

2. Kaucja za karnet 16,00zł – będzie bezzwrotna po upływie 2 lat od chwili wygaśnięcia aktywności karnetu. Po upływie okresów określonych w kolumnie 3 konta są zablokowane na maksimum 2 lata, a następnie zerowane. Odblokowanie konta może nastąpić po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w kolumnie 1 w okresie do 2 lat od chwili zablokowania.

3. Za karnety uszkodzone, kaucja nie jest zwracana.

4. Na uzasadniona prośbę klienta, dyrektor pływalni może odblokować konto i przedłużyć termin wykorzystania karnetu.

III. Wejścia grupowe:

1. Grupy zorganizowane za pośrednictwem przedszkoli, szkół, instytucji oraz organizacji pozarządowych w godzinach 8:00 – 16:00):

a) 9,00 zł za 45 min korzystania z basenów,

b) 13,00 zł za 90 min korzystania z basenów,

c) 16,00 zł za 120 min korzystania z basenów

2. Dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych w ramach prowadzonych treningów grup zorganizowanych ma zastosowanie stawka określona w tabeli 1,kol.2 wiersz 2 cennika bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem pływalni i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy klubem a pływalnią.

3. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych nie mniej niż 5 osób.

4. Opłata za korzystanie ze sprzętu do nauki pływania przez grupy zorganizowane w cenie biletu (sprzęt pobiera i zwraca opiekun grupy).

5. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek opiekuna, dyrektor może wyrazić zgodę na zmniejszenie ilości osób, które zostaną uznane za grupę. Ilość ta nie może być mniejsza niż 8 osób.

IV. Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej);

2. Wejścia bez opłat przysługują:

a) dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

b) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem pływalni,

c) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej,

d) instruktorom prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane przez organizacje pozarządowe w grupach liczących nie mniej niż 5 osób w godz. 6:15 – 10:00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych. Zajęcia powinny być wcześniej uzgodnione z dyrektorem pływalni,

e) opiekunom dzieci do lat 7 korzystających z indywidualnej nauki pływania, przebywającym na hali basenowej wyłącznie w miejscu oznakowanym jako tzw. „strefa sucha”.

V. Opłaty za indywidualną naukę pływania:

1. 55,00 zł za 1 lekcję dla 1 osoby plus bilet wstępu wg. cennika.

2. 70,00 zł za 1 lekcję dla 2 osób (2×35,00) plus  bilety wstępu dla każdej osoby wg. cennika.

3. 90,00 zł za 1 lekcję dla 3 osób (3×30,00) plus  bilety wstępu dla każdej osoby wg. cennika.

4. 25,00 zł za bilet trenerski za 45 min+10 min czasu technicznego (za każdą następną minutę 0,63 zł) przebywania w strefie płatnej i upoważniający do prowadzenia indywidualnej nauki pływania w godzinach 6:15-21:45 przez osoby posiadające uprawnienia instruktora i prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie rekreacji ruchowej plus bilet wstępu wg. cennika dla każdej osoby korzystającej z nauki pływania. Zakup biletu i prowadzenie nauki pływania jest możliwe po zawarciu stosownej umowy pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a pływalnią.

Lekcja nauki pływania lub doskonalenia pływania wynosi 45 minut.

VI. Opłaty za grupową naukę pływania i doskonalenie pływania:

1. Za 20 lekcji nauki pływania lub doskonalenia pływania w grupach liczących od 10 do 15 osób:

a)  340,00 zł za osobę dzieci i młodzież w godz. 08:00 – 16:00 za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Na uzasadnioną prośbę, dyrektor pływalni może wyrazić zgodę na 10 godzinną naukę/doskonalenie pływania w cenie 170,00 zł,

b) 160,00 zł za osobę plus opłata za bilet za każde wejście wg. cennika, dzieci, młodzież i dorośli w godz. 16:00 – 21:45.

2. 110,00 zł plus opłata za pobyt grupy wg. cennika za 1 lekcję nauki pływania lub doskonalenia pływania dla grup zorganizowanych liczących do 15 osób (usługa dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu).

3. 120,00 zł za  osobę plus opłata za bilet za każde wejście wg. cennika. Za 10 lekcji nauki pływania i doskonalenia pływania w grupach liczących 7-9 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Lekcja nauki pływania lub doskonalenia pływania wynosi 45 min.

VII. Opłata za korzystanie z sauny:

1. Sauna sucha, mokra i infrared z koloroterapią:

• (w godz. 17:00-21:00 od października do kwietnia),

• (w godz. 18:00-21:00 od maja do września)

a)  10,00 wejście indywidualne za  za 30 minut (dopłata 0,35 zł za każdą następną minutę),

b) 80,00 zł indywidualna rezerwacja całej sauny w godz. 9:00 – 17:00, za 40 minut (max 10 osób). Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godziny przed rozpoczęciem korzystania,

c)  70,00 zł karnet uprawniający do wykorzystania 240 minut ( tj. 8 wejść po 30 min) ważny 30 dni od daty nabycia (karnet nie uprawnia do wejść poza kolejnością).

VIII. Opłaty za aqua aerobik:

1.W grupach od 10-15 osób:

a) 9,00 zł od osoby x ilość planowanych zajęć w danym miesiącu w formie przedpłaty plus opłata za bilet za każde wejście wg. cennika.

b) 11,00 zł od osoby plus opłata za bilet przy wejściu indywidualnym (usługa jest możliwa, jeżeli ilość ćwiczących nie będzie większa niż 15 osób),

2.W grupach od 7 – 9 osób

a) 12,00 zł od osoby x ilość planowanych zajęć w danym miesiącu w formie przedpłaty plus  opłata za bilet za każde wejście wg. cennika.

b) 14,00 zł od osoby plus  opłata za bilet przy wejściu indywidualnym (usługa jest możliwa, jeżeli ilość ćwiczących nie będzie większa niż 9 osób).

Zajęcia trwają 45 minut.

IX.Opłaty za rezerwację:

1. Hali basenowej – 900,00 zł/ godz. (max dla 80 osób jednorazowo). Podmioty organizujące imprezy sportowe oraz rekreacyjne mogą otrzymać bonifikatę do 75%. Bonifikaty udziela Burmistrz Miasta na umotywowany wniosek podmiotu pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Pływalni.

2. Toru pływackiego basenu sportowego w godzinach 6:15 do 21:15 – 150,00 zł/za 1 godzinę (max 9 osób);

X. Inne opłaty:

1. Zagubienie klucza od szafki – 50,00 zł;

2. Zniszczenie paska – 20,00 zł;

3. Zagubienie numerka z szatni – 20,00 zł.

XI. Wynajem powierzchni reklamowych:

Tabela.6

L.P. Rodzaj / miejsce umieszczenia Format 1 – miesiąc 2 – miesiące Kwartał 6 – miesięcy 1 – rok Uwagi
1. Ulotki do 300 sztuk
(w wyznaczonym miejscu)
30.00 zł 50.00 zł 70.00 zł  –
2. Plakat za 1 sztukę
(przedsionek)
A4
A3
A2
50.00 zł
60.00 zł
70.00 zł
80.00 zł
90.00 zł
100.00 zł
100.00 zł
120.00 zł
150.00 zł
3. Baner za 1 sztukę
hol pływalni lub hala basenowa
 do 1m2
do 2m2
120.00 zł
150.00 zł
210.00 zł
260.00 zł
280.00 zł
350.00 zł
400.00 zł
480.00 zł 
700.00 zł
800.00 zł 
Za każdy rozpoczęty dodatkowy m2 opłata wzrasta o 80.00 zł
4. Stand 1 sztuka
(hol pływalni lub hala basenowa)
 do 2m2  100.00 zł 170.00 zł
210.00 zł
360.00 zł
 650.00 zł
 
5. Inne formy reklamy – cena negocjowana indywidualnie


XII. Promocje:

 

 

 

Skip to content