Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pływalni Miejskiej w Bielsku Podlaskim

Pływalnia Miejska Wodnik w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Miejskiej w Bielsku Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • zostały wytworzone w innych instytucjach.
 • dokumenty tekstowo-graficzne opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Ostrożański.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK PŁYWALNI MIEJSKIEJ WODNIK W BIELSKU PODLASKIM UL. KAZIMIERZOWSKA 3B.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i parkingu:
 • Do wejścia głównego do budynku jest winda dla osób na wózkach.
 • Na parkingu przed wejściem głównym znajdują się dwa stanowiska dostosowane do osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane.
 • Schody zewnętrzne posiadają balustrady i poręcze.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
 • Budynek wyposażony jest w  windę – dla osób na wózkach do przemieszczania się na  pierwsze piętro.
 1. Opis dostosowań:
 • Oddzielne wejście na halę basenową dla osób poruszających się na wózkach wyposażone  w szafki basenowe, węzeł sanitarny z prysznicem dostosowany dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie przebieralni.
 • Dodatkowo pływalnia wyposażona jest windę/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej sportowej.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze oraz pierwszym piętrze.
 • Na widowni znajdują się dwa dodatkowe miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Osoby korzystające z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika mogą wejść do budynków,  brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
 • Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.
 • Pomoc online tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w pokoju  nr 105 pływalni chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 • Wysokość lady w kasie i szatni głównej nie  jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach wynosi około 110cm.

 

Skip to content