REGULAMIN OGÓLNY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/2016
Dyrektora Pływalni Miejskiej „WODNIK”
w Bielsku Podlaskim z dnia 01.09.2016r.

REGULAMIN OGÓLNY

1. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej.
2. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 6:15 do 21:45.
3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
5. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
6. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.
7. Należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.
8. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
9. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
10. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
11. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
12. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, (także po skorzystaniu z WC).
14. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
b. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda,
15. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci . Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
16. Zabrania się pozostawiania na halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
17. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.
18. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
19. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
20. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
21. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem Ratownik.
22. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
23. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
24. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
25. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
26. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
27. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi sygnał dźwiękowy- gwizdkiem.
28. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
29. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 9 osób.
30. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
31. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :
a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru
służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub
które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem
Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
f. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz
innych niebezpiecznych przedmiotów,
h. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w
sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
i. wszczynać fałszywych alarmów,
j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i
poręczach,
l. wchodzi i wychodzić z basenów poza miejscami do tego
przeznaczonymi (drabinki, schody),
m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub
personelu,
r. korzystać na ternie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów
komórkowych,
s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
t. palić tytoniu,
u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach
przebieralni i natrysków,
v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów
basenowych,
w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
x. wchodzić na urządzenia, murki okalające basen oraz inne konstrukcje i
urządzeni do tego nie przeznaczone,
32. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
33. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
34. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
35. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
36. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
37. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
38. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą zgodą kierownictwa obiektu.
39. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
40. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
Regulamin ogólny , regulaminy nauki pływania, aqua aerobik oraz grup zorganizowanych (uczestników grupy, opiekun grupy, instruktora prowadzącego zajęcia) a także regulaminy stanowiskowe zjeżdżalni, whirpoola, sauny, solarium, sali ćwiczeń obowiązują od dnia 01.09.2016r. jednocześnie tracą moc prawną wszystkie regulaminy pływalni z dnia 4.05.2009r.

PLIK DO POBRANIA (PDF, 297 KB)

Skip to content